všeobecné podmínky pronájmu

  1. Věk a doklady

Nájemce musí dovršit věk minimálně 21 let a být držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny. Motocykl bude pronajat po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz a řidičský průkaz), u firem navíc živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku. Motocykl smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči (splňující stejná kritéria jako nájemce). Je zakázáno motocykl jakkoli upravovat (polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží částí apod.). Dále je zakázáno použití motocyklu na závodní trati.

  1. Doba nájmu

Konkrétní doba nájmu vozidla je vždy stanovena v Pronájemní smlouvě. Dobu nájmu vozidla lze prodloužit dohodou smluvních stran. Za jeden den nájmu je považováno půjčení v kterýkoliv den pondělí – neděle, od 9:00-18:00. Pokud nebude s pronajímatelem dohodnuto jinak.

  1. Převzetí a vrácení motocyklu

Motocykl se předává čistý s plně natankovanou nádrží PHM, stejně tak se i vrací. Motocykl se předává od 9:00 hodin prvního dne půjčení a vrací se maximálně do 18:00 hodin posledního dne zapůjčení. Pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak.

  1. Kauce

Při předání motocyklu požadujeme vratnou kauci, jejíž výše je uvedena u každého motocyklu samostatně na našem webu. Kauci je možné uhradit pouze v hotovosti při převzetí motocyklu. Kauce je určena na případné škody nekryté havarijním pojištěním, neodstranitelné znečištění a poškození motocyklu a také na úhradu spoluúčasti na havarijním pojištění.

  1. Pojištění

Motocykly mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motocyklu s územní platností dle zelené karty, jsou havarijně pojištěny. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození nebo ztrátě příslušenství motocyklu se havarijní pojištění neuplatňuje. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů.

  1. Platební podmínky

Po rezervaci termínu nájemce obdrží e-mailem rezervační list. Po potvrzení rezervace zálohovou fakturou, která bude činit 30 % z celkové částky nájemného, mu bude závazně rezervován zvolený termín. Do 3 pracovních dnů je povinen zaplatit zálohovou fakturu jako blokaci termínu. Při neuhrazení zálohové faktury do 3 pracovních dnů bude rezervace stornována. Tato zálohová faktura je vratná při splnění storno podmínek. Doplatek částky za zapůjčení motocyklu se platí na místě společně s kaucí, v den převzetí motocyklu a to v hotovosti. Nájemce obdrží fakturu na zapůjčení motocyklu. Pokud vrátí nájemce motocykl bez poškození je kauce v plné výši vrácena.

  1. Sankce

Za ztrátu klíčů od motocyklu, osvědčení o registraci motocyklu, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného motocyklu účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč. V případě pozdějšího vrácení motocyklu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši až 10 000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

  1. Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, či odcizení motocyklu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Motocykly jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak.

  1. Podmínky storna

V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce 7 dní před počátkem pronájmu je záloha vrácena v plné výši. V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce 6 a méně dnů před počátkem pronájmu, účtuje pronajímatel nájemci odstupné ve výši 30 % (Zálohová faktura). Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.